בקרת ביצוע

בקרת ביצוע

הליך בקרת הביצוע , הוא הליך הבקרה ההנדסי המתרחש לאחר קבלת היתר הבנייה ומתקיים עד לקבלת תעודת הגמר על ידי רשות הרישוי. מטרתו של הליך זה הוא לוודא  כי הביצוע בפועל תקין ותואם את הוראות התכן. 
הליך בקרת הביצוע בשונה מהליך הפיקוח המרחבי
(המתבצע ע"י רשות הרישוי ) , לא עוסק בהיבטים מרחביים אלא אך ורק בבקרה על תחומי התכן ההנדסיים הנוגעים לבטיחות, יציבות המבנה ושלום הציבור. במסגרת הליך זה מכוני הבקרה עורכים בקרה על מגוון רחב של תחומי תכן הנדסיים דוגמת: יציבות השלד למצבי הרס וביסוס הבניין, בטיחות מפני אש, מילוט וחילוץ,  צמצום האפשרות לפגיעה ממעידה, מנפילה, מהיתקלות או מכוויה, איטום חלקי הבניין הבאים במגע עם הקרקע, מתקני תברואה והבטחת תנאים תברואיים, אוורור הבניין, ניקוז, מיגון , הגנה מפני חומרים מסוכנים, אקוסטיקה. לפרטים נוספים ראה תקנות התכנון והבניה (הקמת מכון בקרה ודרכי פעולתו) התשע"ח-2018, תקנה 88.

תהליכי הבקרה

אחר קבלת היתר הבנייה מגיעה בקרת הביצוע אשר גם אותה בדומה לבקרת התכן ניתן לחלק למספר שלבים נפרדים:

 השלב הראשון : 15 ימים מקליטת הבקשה

 1. שלב זה מתרחש לאחר קבלת ההיתר, אך לפני קבלת אישור תחילת עבודות על ידי רשות הרישוי ,בשלב זה מכון הבקרה מוודא שכל ההכנות וההשלמות נעשו . ולהלן סדר הדברים:
 2. האחראי לביקורת על הביצוע מטעם היזם יערוך בקשה לבקרת ביצוע ויגיש אותה למכון הבקרה באופן מקוון בציון הנספחים והמסמכים לפי סעיף 48 ו 49 בתקנות התכנון והבנייה (הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו), תשע”ח2018 .
 3. חתימת חוזה התקשרות עם מכון הבקרה
 4. במידה והבקשה עומדת בתנאי הסף המכון מודיע על קליטת הבקשה ( תוך 15 יום ) לבעל ההיתר, לעורך הבקשה ולאחראי על הביצוע מעטם היזם.
  שליחת הודעה לרשות הרישוי והמלצה על מתן צו התחלת עבודה בצירוף המסמכים הבאים :
  (
  בהתאם לסעיף 53 בתקנות התכנון והבנייה (הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו), תשע”ח 2018)
 5. לוח זמנים משוער לביצוע הפרויקט ( גנט) .
 6. חוות דעת לעבודה בשלים במידה והוגשה בקשה כזו לפי תקנה 49 .
 7. רשות הרישוי מנפיקה אישור תחילת עבודה    

בשלב השני:

 1.  לאחר  אישור תחילת העבודה מרשות הרישוי, יחלו הצעדים הבאים :
 2. מינוי מנהל תיק בקרת ביצוע מטעם המכון אשר ילווה הפרויקט עד קבלת תעודת הגמר.
 3. יכין מכון הבקרה תוכנית ביקורים בתוך 5 ימים מיום מתן אישור תחילת העבודה. אשר תכיל אבני דרך בביצוע ותאריכי יעד משוערים לרבות מועדי ביקורים משוערים לפי שלבי הביצוע ותחומי הבקרה לפי תקנה 54 בתקנות התכנון והבנייה (הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו), תשע”ח2018 .
 4. האחראי על הביצוע מטעם היזם יעדכן מנהל תיק הביצוע במכון על התקדמות הפרויקט ותיאום הגעה לשלבים 5 ימים לפני מועד הבקרה המיועד בהתאם לתוכנית הביקורים וזאת בהתאם לתקנה 56 הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו), תשע”ח2018.
 5. מנהל תיק בקרת הביצוע ינהל תיעוד ורישום יומן בקרה בביקורים שבו ירוכז המידע על בקרת הביצוע לרבות בהתאם לתקנה 59 ו 60  :
 6. תוכנית הביקורים,
 7. דו"חות הביקורים שבוצעו,
 8. תוצאות בדיקות ואישורים ,
 9. שינויים וחריגות בביצוע וביקורים חוזרים. 
 10. הפסקות עבודה

שלב שלישי : הנפקת תעודת גמר .

להלן השלבים לסיום הפרויקט וקבלת תעודת גמר

1- לאחר סיום עבדת השלד ועבודת הגמר יגיש בעל ההיתר או מי מטעמו בקשה לחוות דעת מסכמת בצירוף המסמכים והבדיקות בהתאם לתקנה 62 הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו), תשע”ח2018.

2-מנהל בקרת הביצוע במכון יגיש  חוות דעת מסכמת בתוך 20 ימים מיום קבלת הבקשה  בהתאם לסעיף 63 לתקנות הקמת מכוני הבקרה.  חוות הדעת של המכון תשלח לרשות הרישוי תקינות חוות הדעת מהווה המלצה לרשות הרישוי להנפקת תעודת גמר.

דילוג לתוכן