הממשק בין מורשה להיתר לבין מכון הבקרה

במסגרת תיקון 134 לחוק התכנון והבניה (חוק ההסדרים 2021) נוסף מסלול רישוי חדש – הליך רישוי באמצעות מורשה להיתר.

ביום 23.10.2022 נכנסו לתוקף תקנות התכנון והבניה (רישוי בניה), (תיקון מספר 4),התשפ”ב 2022, חלק יב’1- הליך רישוי באמצעות

מורשה להיתר.

מדובר במהלך מהפכני המהווה חלק משורה של צעדים בהם נקט המחוקק במטרה לקצר ולייעל את תהליכי רישוי הבניה.

מורשה להיתר נכנס בנעליה של רשות הרישוי החל מהגשת הבקשה להיתר ועד למתן תעודת גמר, כאשר שלב המידע מהווה נדבך מרכזי

ביצירת וודאות לתהליך.

מורשה להיתר הינו אדריכל הרשום “בפנקס המורשים להיתר”(לפי חוק המהנדסים והאדריכלים) שעומד בכל התנאים כפי שהוגדרו בחוק.

להלן לינק למורשה היתר מוסמכים ומאושרים מטעם מינהל התכנון

https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/licensed-lift-list?skip=0

במה יכול מורשה להיתר לטפל ?

בסמכותו של המורשה להיתר לטפל בבניינים שלפחות 80% משטחי הבניה בהם מיועדים למגורים:

1. מבנים המטופלים על ידי מכון בקרה בבקרת התכן ובברקת הביצוע .

או

2. הקמה/ תוספת לבנייני מגורים עד 2 קומות ו-5 יח”ד.

הבקשות לא יכללו הקלה או שימוש חורג, לא יהיו מבנים לשימור, לא יהיו טעונות אישור של מוסד תכנון שאינו רשות רישוי.

נדרשת הסכמתם של כלל הבעלים מראש.

בלינק הבא מצורף מדריך לתהליך עבודת מורשה להיתר :

https://online.pubhtml5.com/sgfe/aovl/#p=1

דילוג לתוכן