מפרטי בקרה- בקרת תכן ובקרת ביצוע

מפרטי הבקרה מהווים חלק מן ההנחיות הכלליות אשר הוגדרו על ידי מנהל התכנון לעניין מכוני הבקרה- בקרת תכן ובקרת ביצוע לצורך

קבלת היתר בנייה .

הנחיות אלו בניגוד לכללים שהוגדרו במסגרת התקנות וסעיפי החוק השונים אינן כללים מחייבים שלא ניתן לסטות מהן אלא כללים מנחים

האמורים לסייע לעורכי הבקשה, אחראי הביקורת על הביצוע ומכוני הבקרה בעת הגשת בקשה להיתר לבצע את תפקידם כנדרש.

המטרה העיקרית של מפרטי הבקרה היא לשמש כמדריך מעשי לגבי פעולות הבקרה הנדרשות לבקרת תכן ובקרת ביצוע על פי חוק התכנון

והבניה ותקנות התכנון והבנייה.

המפרטים עצמם בנויים בתור רשימת נושאים אותם הבקר נדרש לבחון בכל שלב של בקרה בקרת תכן, בקרת תכן משלימה ובקרת ביצוע, מה

שמאפשר להם לקבוע מה יכול להתקבל כבקרת תכן ובקרת ביצוע ראויה במבנים נפוצים ובנסיבות רגילות. על כן במידה ופועלים בהתאם

להנחיות אלו, ניתן להניח עמידה בדרישות הבקרה. 

עם זאת חשוב לציין כי יתכן וקיימות דרכי בקרה אלטרנטיביות ראויות שאינן מופיעות בפרטי הבקרה ובהם יכול מכון הבקרה לעשות שימוש.

כמו כן חשוב לציין כי במקרה והתגלה סיכון חריג, מכון הבקרה נדרש להעמיק בבדיקה אף מעבר למציין במפרטים.

לחליפין, במקרה שהבדיקות המפורטות במפרטי הבקרה אין בהם משמעות לתכן הבניין המבוקר מכון הבקרה לא נדרש לבצע אותן.

את כלל המפרטים הבקרה הרלוונטיים לשלב בקרת התכן , ניתן למצוא בלינק המצורף:

https://www.gov.il/he/departments/general/monitoring

דילוג לתוכן