שאלות בנוגע לעבודה עם מכוני בקרה במסגרת הליך הרישוי

שאלות בנוגע לעבודה עם מכוני בקרה במסגרת הליך הרישוי

מתי התחיל שלב חובת הבקרה במכוני בקרה?

חובת בקרה תכן וביצוע במכוני בקרה תחל ב-06.07.2021. בקשות הכוללות מבנים השייכים לפלח הראשון של חובת בקרה במכון בקרה, שהוגשה עבורם בקשה להיתר לוועדה ממועד זה ואילך יהיו חייבים בעריכת בקרה במכון בקרה.

התאריך הקובע הוא תאריך הגשת הבקשה להיתר ולא קליטת הבקשה או מועד הגשת בקשה לתיק מידע.

אילו מבנים נכנסו למכוני בקרה בשלב החובה ומתי?

בשלב הראשון תחול חובת בקרת תכן ובקרת ביצוע במכוני בקרה על מבני מגורים בלבד, הכוללים את כל התנאים שלהלן במצטבר שש יחידות דיור או יותר במבנה אחד בשתי קומות לפחות, ושאינו בנין רב קומות (בנין רב קומות – בנין שבו הפרש הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת לבניין לבין מפלס הכניסה לקומה הגבוהה ביותר המיועדת לאכלוס, שהכניסה אליה דרך חדר מדרגות משותף, עולה על 29 מטרים). כולל בניה במסגרת תמא 38/2, הכולל הריסה ובניה מחדש בהתאם לפלח.

חיזוק מבנים ע”י תוספות למבנה קיים, תוספות ממדים, מרפסות ותוספות אחרות, מבנים שאינם משמשים למגורים, או מבנים שיש בהם עירוב שימושים – לא נכללים בפלח בשלב זה.

קומת המרתף לא נכללת במניין הקומות בבחינת השתייכות לפלח מכוני בקרה. 

שאר סוגי המבנים ייכנסו לחובה על פי החוק ביום 01.01.2024.

אילו תחומים עוברים בקרה במכון הבקרה ואילו ברשות הרישוי?

רשות הרישוי עורכת בקרה מרחבית (לדוג תנועה, פיתוח, קווי בנייה, תכסית והנחיות מרחביות נוספות), מכון הבקרה עורך בקרה הנדסית (בהתאם לעמידה בחוק, תקנות ותקנים).

תחומי בקרת התכן במכון הבקרה מפורטים בפרק ט, תקנה 88 בתקנות התכנון והבניה (הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו) תשעח-2018.

מה קורה במידה ובבקשה להיתר קיים מבנה שאינו מתאים לפלח המבנים?

במידה ואחד מהמבנים בבקשה להיתר אינו תואם לפלח המוגדר למכוני הבקרה, הבקשה לא תופנה למכון בקרה.

הועדה הפנתה את הפרויקט שאינו נכלל בקטגוריה המתאימה, למכון בקרה, מה עושים?

יש לפנות למהנדס הוועדה ולבקש ממנו לפטור את הבקשה מחובת התקשרות הבקשה עם מכון בקרה. במידה ונתקלו בבעיה יש לפנות למרכז התמיכה של מכוני בקרה לקבלת הנחיות.

לעמוד של מרכז התמיכה.

הוועדה הפנתה בטעות פרויקט שמתאים לקטגוריה של פרויקטים לבדיקת מכון בקרה

לבקרת תכן ברשות הרישוי, מה עושים?

יש לפנות למהנדס הוועדה. במידה ונתקל עורך הבקשה בבעיה ניתן לפנות למרכז התמיכה.

כיצד הפרויקט מופנה למכון הבקרה?

1. מהנדס הוועדה ימסור הודעה בתיק מידע להיתר המבהירה כי על עורך הבקשה להצהיר על כוונתו להתקשר עם מכון בקרה תוך שבועיים מיום הגשת

הבקשה להיתר.

2. עם הגשת הבקשה להיתר עורך הבקשה ימסור הודעה למהנדס הוועדה, כאמור בסעיף 1 לעיל, שאינו מעוניין בהתקשרות עם מכון בקרה. לא עשה כן

עורך הבקשה תחול עליו חובה להתקשר עם מכון בקרה.

3. לא נמסרה הודעה כאמור בסעיף 3 לעיל, יפנה מהנדס הוועדה את עורך הבקשה להתקשר עם מכון הבקרה כחלק מתנאי החלטת הועדה.

4. הופנה עורך הבקשה עי מהנדס הוועדה להתקשרות עם מכון הבקרה, ולקראת עריכת בקרת תכן, יבחר עורך הבקשה מכון בקרה באמצעות מערכת רישוי זמין

(מתוך רשימת מכוני הבקרה המופיעה בה), ויצרף חוזה התקשרות שנערך מחוץ למערכת בינו לבין מכון הבקרה.

5. בחר עורך הבקשה מכון בקרה כאמור, יועברו מסמכי הבקשה המצוינים בסעיף 7 באופן מקוון באמצעות מערכת רישוי זמין אל מכון הבקרה הנבחר. (הייתה

הבקשה בתחום אחריות רשויות הרישוי: תא וים, מכון הבקרה ישלוף את המסמכים הנ’ל ישירות מתר האינטרנט של כל רשות מהנל) 

6. שאר המסמכים המצוינים בתקנות מכוני בקרה שיש להגישם למכון הבקרה כתנאי לעריכת בקרת תכן, יועברו אל מכון הבקרה ע”י עורך הבקשה באמצעות

דואל.

7. רשימת המסמכים שמועברים למכון הבקרה באמצעות מערכת רישוי זמין:

• בקשה להיתר שהוגשה לוועדה 

• החלטת הוועדה 

רשימת המסמכים המועברים ע”י עורך הבקשה למכון הבקרה.

8. בשלב תחילת עבודות, העבודה מול מכון הבקרה מתבצעת כולה באופן ישיר בין האחראי לביקורת על הביצוע לבין מכון הבקרה ורשות הרישוי. רשימת

המסמכים שיש להגישם למכון הבקרה בשלב תחילת עבודות מופיעה בתקנות מכוני בקרה.

האם מכון רישוי בעיריית תל אביב או בעיריית ירושלים מחליף את מכון הבקרה?

מכון הרישוי של עיריית תל אביב או עיריית ירושלים אינם מכוני בקרה לפי הגדרתם בחוק ולכן אינם מחליפים את מכוני הבקרה. בקשה שכוללת מבנה שהינו בפלח מכוני בקרה תצטרך לעבור בקרת תכן וביצוע במכון בקרה.

מהם 30 הימים הנספרים לכל התהליך?

החל מקליטת הבקשה על ידי מכון הבקרה נספרים שלושים ימי עבודה בהם נדרש מכון הבקשה להפיק חוות דעת מסכמת בנוגע לבקרת התכן. בנוסף במסגרת הוראות המעבר נוספו כ21 ימי עבודה אל 30 הימים לצורך ביצוע תיקונים לאחר קבלת דוח הביניים. 

האם מכון הבקרה מחויב לדוח בקרת תכן אחד סופי בתקופה הנתונה?

מכון הבקרה מנפיק דוח ביניים ודוח סופי לבקרת התכן.

האם ניתן לבקש מכל מכון בקרה לעבוד בכל מקום בארץ?

מכוני הבקרה חייבים לתת שירות לכל פרויקט (בתנאי שהוא בפלח מכוני בקרה) ואינם רשאים

לסרב לתת שירות בגלל מיקומו הגיאוגרפי של פרויקט.

דילוג לתוכן