שאלות הנוגעות לשלב התכן והביצוע

כיצד מתבצעת ההתנהלות עם מכון הבקרה?

העבודה עם מכון הבקרה מתבצעת דרך איש קשר אחד במכון, בקר מנהל תיק. שליחת בקשה לבקרת תכן במכון בקרה מתבצעת באמצעות מערכת רישוי זמין, עי בחירת המכון איתו רוצים לעבוד, טעינת חוזה ההתקשרות עמו ונספחי התכן לבדיקה. כמו כן, על עורך הבקשה להעביר באופן מקוון מחוץ למערכת רישוי זמין את הצרופות הנוספות עפ”י תקנה 39 בתקנות מכוני הבקרה. גם בקרת הביצוע מתבצעת כולה באופן מקוון מחוץ למערכת רישוי זמין בין הבקר מנהל התיק במכון הבקרה לבין האחראי לביקורת על הביצוע. 

איך מתבצע הליך האישור מול גורמים דוגמת חברת חשמל או תאגיד מים?

חברת חשמל או תאגידי המים אינם גורמים מאשרים. במידה ויש לקבל מהם התייחסות, יש לקבל הודעה בתיק המידע כי נדרש מידע מפורט מגורמים אלה. ההתייחסות של הגורמים תהווה תנאי לקליטת הבקשה להיתר.

מי מרכז את המסמכים מול מכון הבקרה? במידה ויש למכון הבקרה הערות לגבי נספח מסוים, האם הוא פונה ישירות למתכנן הרלוונטי?

איש הקשר לעבודה מול מכון הבקרה יכול להיות עורך הבקשה הראשי, מנהל פרויקט או כל נציג שייבחר ע”י מבקש הבקשה.

האם מכון הבקרה מחליף את היועצים?

מכון הבקרה לא עורך את הנספחים ולא מחליף אף יועץ. מכון הבקרה מבקר בצורה מקצועית את נספחי היועצים.

היום יועץ בטיחות יכול להתייעץ עם הכבאות לפני הגשת התכנית, האם ניתן להתייעץ באותו אופן עם המכון?

מכון הבקרה נותן שירות. ניתן להתייעץ עם המכון.

האם יש פרק זמן מוסכם בין הרגע שמעבירים חומרים למכון הבקרה לבין קבלת חוות דעת ממכון הבקרה?

על פי תקנות התכנון והבניה (הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו) תשע”ח-2018, מכון הבקרה נדרש לסיים את בקרת התכן ולהנפיק חוות דעת מסכמת לבקרת התכן בתוך 30 ימים מיום קליטת הבקשה לבקרת תכן, ועוד 21 ימים על פי הוראת מעבר עד אפריל 2023.

כיצד ינהג מכון הבקרה במקרה בו עורך הבקשה לא מצליח לתקן את ההערות במסגרת לוח הזמנים שניתן לו?

מכון הבקרה נדרש לפי התקנות לעמוד בלוח זמנים. אי עמידה בלוח הזמנים מחייבת את מכון הבקרה להנפיק חוות דעת שלילית. במקרה זה עורך הבקשה יכול לפעול לקבלת כל הנספחים המתוקנים מעורכי המשנה ולהגישם למכון הבקרה לבקרת תכן חוזרת.

האם הפניית הבקשה למכון בקרה עוצרת את ספירת המים במערכת רישוי זמין?

הפניית הבקשה לבקרת התכן במכון הבקרה אינה עוצרת את ספירת המים במערכת רישוי זמין, כדומה להליך בדיקת התכן ברשות הרישוי.

למכון הבקרה 30 ימים לבדיקת תכן הבניה.

יובהר כי תוקף ההחלטה הינו שנתיים בלבד. כל עוד ההחלטה בתוקף ניתן להמשיך לבצע את בקרת התכן.

מהם נספחי התכן המדרשים ע”י מכון הבקרה?

ניתן למצוא את רשימת מסמכי התכן בתוספת הראשונה, סעיף 12 בתקנות מכוני הבקרה.

מי מודיע לרשות הרישוי על תוצאות בקרת התכן במכון הבקרה?

בהתאם לתקנה 45 בתקנות התכנון והבניה (הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו), תשע”ח-2018, מנהל בקרת התכן במכון הבקרה צריך להודיע לרשות הרישוי, לעורך הבקשה ולמגיש הבקשה על תוצאות בקרת התכן. במקביל, עורך הבקשה נדרש להזין את חוות הדעת המסכמת במערכת רישוי זמין על מנת להתקדם להוצאת היתר בניה.

כיצד יש להתקדם לאחר קבלת חוות הדעת ממכון הבקרה?

לאחר קבלת חוות דעת ממכון הבקרה, על עורך הבקשה להיכנס למערכת רישוי זמין ולהזין את חו”ד המסכמת, על מנת לקדם את הבקשה לקבלת היתר בניה.

מה הדין במקרה בו בעקבות בקרת התכן נערכו שינויים מרחביים?

בסמכות מהנדס הוועדה להחליט האם לאשר הבקשה ולהתקדם להיתר, או להעביר הבקשה לאישור מרחבי מחדש.

האם ניתן לערער על החלטת הבקר?

מאחר ומכון הבקרה הינו גוף פרטי שנועד לתת שירות, התקשורת בין מכון הבקרה ועורך הבקשה היא הדדית. עם זאת, החלטות הבקרים במכון בקרה הינן סופיות.

מי הגורם המוסמך למתן אישור לתחילת עבודות?

לאחר קבלת המלצה ממכון הבקרה למתן אישור תחילת עבודות, רשות הרישוי אחראית להוצאת אישור זה.

מתי ניתן להחליף מכון בקרה?

על פי תקנה 65-67 בתקנות מכוני הבקרה, המבקש המעוניין להחליף את מכון הבקרה יכול

לעשות זאת בכל עת (תכן וביצוע) ולהתקשר ולהגיש בקשה חדשה לבקרת תכן או לבקרת

ביצוע, עם מכון בקרה אחר.  בהתאם לתקנות הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו.

https://www.gov.il/he/departments/general/monitoring

דילוג לתוכן